ترش و شیرین زندگی

من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم/من به آغاز زمین نزدیکم/هر کجا برگی هست شور من میشکفد/من به سیبی خوشنودم/و نمیخندم اگر فلسفه ای ماه را نصف کند

آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
10 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
12 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
6 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
10 پست
اسفند 88
10 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
12 پست
آذر 88
10 پست
آبان 88
15 پست
مهر 88
16 پست
شهریور 88
16 پست
مرداد 88
25 پست
تیر 88
10 پست
خرداد 88
10 پست